Polityka prywatności sklepu internetowego

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych klientów przez właściciela sklepu internetowego.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest HANDLOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., z siedzibą w ul. Wolności 85B

44-300 Wodzisław Śląski, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000648687, NIP 6472576124, REGON 365917282.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia realizacji zamówień, obsługi reklamacji, prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych oraz w celach statystycznych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W ramach sklepu internetowego przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane dotyczące zamówień, historia zakupów, preferencje marketingowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych klientów jest dokonywane na podstawie: wyrażonej zgody klienta, wykonania umowy, przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Nie dokonujemy profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe klientów mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz sklepu usługi związane z realizacją zamówień, takim jak firmy kurierskie czy dostawcy płatności elektronicznych. Dane osobowe mogą być również udostępniane organom państwowym na ich żądanie, zgodnie z przepisami prawa.

Prawa klienta

Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenia danych osobowych

Właściciel sklepu internetowego stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymaganiami prawa.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@handlobud.pl.